Download hier onze algemene voorwaarden (PDF).


 

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgaven:

Artikel   1 – Algemeen
Artikel   2 – Identiteit ondernemer
Artikel   3 – Aanbiedingen, offertes en bestellingen
Artikel   4 – De overeenkomst
Artikel   5 – Levering en levertijd
Artikel   6 – Retourzendingen
Artikel   7 – Garantie
Artikel   8 – Reclames
Artikel   9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Geschillen

 

 

 

Artikel 1. Algemeen:

1.1
De navolgende algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten in ruimste zin des woords met kozijnenbesteller.nl
1.2
Algemene voorwaarden van mogelijke contractspartijen of contractpartijen van kozijnenbesteller, danwel derden, zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van en/of overeenkomsten met kozijnenbesteller, tenzij kozijnenbesteller die algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
1.3
De mogelijke nietigheid van een van de bepalingen van de algemene voorwaarden van kozijnenbesteller, laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
kozijnenbesteller:

2.1
Hondstraat 3
5476 KT Vorstenbosch
T 0413-343533
E info@kozijnenbesteller.nl
KvK 160.53.538

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en bestellingen:

3.1
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle kozijnen, geleverd zonder toebehoren, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
3.2
Kozijnenbesteller staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. Replica’s en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door Kozijnenbesteller in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.
3.3
Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Kozijnenbesteller.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. 
3.4
De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn exclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
3.5
Kozijnenbesteller.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Kozijnenbesteller.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat Kozijnenbesteller.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Kozijnenbesteller niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. Kozijnenbesteller.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen. 
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. 
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. 
Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Artikel 4. Overeenkomst:

4.1
De navolgende algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten in ruimste zin des woords met kozijnenbesteller.nl
4.2
Algemene voorwaarden van mogelijke contractspartijen of contractpartijen van kozijnenbesteller, danwel derden, zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van en/of overeenkomsten met kozijnenbesteller, tenzij kozijnenbesteller die algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
4.3
De mogelijke nietigheid van een van de bepalingen van de algemene voorwaarden van kozijnenbesteller, laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet
4.4
Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5. Levering en levertijd:

5.1
De door kozijnenbesteller vermelde levertijden gelden slechts als bij benadering aangegeven. De termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.
5.2
De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan voor verzending gereed zijn en kozijnenbesteller de contractspartij daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.
5.3
Overschrijding door kozijnenbesteller van de levertijd geeft de contractpartij geen recht op schadevergoeding. Voorst geeft overschrijding van een levertijd op contractspartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichting uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6. Retourzendingen:

6.1
Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt kozijnenbesteller nimmer een maatwerkproduct retour!
6.2
Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Kozijnen-webshop.nl te wijten is. In zo’n geval zal kozijnenbesteller zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7. Garantie:

7.1
Op de door kozijnenbesteller geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van jaar.
7.2
op het hang- en sluitwerk 2 jaar fabrieksgarantie
7.3
Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Kozijnen-webshop.nl overeengekomen garantietermijn.
7.4
De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Kozijnen-webshop.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. 
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
7.5
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer :
• het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage
• onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer
• zonder schriftelijke toestemming van kozijnenbesteller
• die redelijkerwijs reeds bij de inspectie, tijdens de aflevering of onderhoudsperiode van de klant geconstateerd hadden behoren te worden;
• als gevolg van leveringen en/of werkzaamheden die niet door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene zijn uitgevoerd;
• ontstaan ten gevolge van niet tijdig, onvoldoende of onjuist onderhoud;
• ontstaan ten gevolge van te hoog aangelegde bestrating en/of begroeiing;
• schaden die het gevolg zijn van brand, inbraak, overstroming, molest, aardbeving, atoomkernreacties en storm.

Artikel 8. Reclames:

8.1
Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden en binnen 8 dagen na levering door kozijnenbesteller. Na het verstrijken van hiervoor vermelde periode van 8 dagen, vervalt het recht van contractpartij om zich op enig gebrek of onjuistheid in de geleverde zaken te beroepen, behoudens voor zover een schriftelijk garantie als bedoeld in artikel 7 verleend.
8.2
Het is de contractpartij niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kozijnenbesteller aan kozijnenbesteller terug te sturen. Het verlenen van toestemming tot terugzending aan kozijnenbesteller vindt plaats op kosten en voor risico van contractspartij.
8.3
kozijnenbesteller aanvaardt geen enkele reclame voor zaken wanneer deze door de contractspartij verwerkt, gewijzigd of veranderd zijn.
8.4
De reclame schort de betalingsverplichting van de contractspartij jegens kozijnenbesteller niet op.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

9.1
kozijnenbesteller is nimmer aansprakelijk voor schade door de contractspartij geleden in verband met door kozijnenbesteller geleverde zaken, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waarvoor kozijnenbesteller is verzekerd en zover de schade door verzekeraar van kozijnenbesteller wordt uitgekeerd.
9.2
Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is kozijnenbesteller nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd.
9.3
De omvang van een verplichting tot schadevergoeding is voorst op de navolgende wijze beperkt: Niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, schade door een bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.
9.4
De contractspartij dient zich tegen de onder artikel 10.3 vermelde vormen van schade te verzekeren.
9.5
kozijnenbesteller is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn.

Artikel 10. Betaling:

10.1
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan vooraf bezorging van het product of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst.
10.2
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
10.3
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
10.4
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11. Geschillen:

11.1
Op overeenkomsten tussen kozijnenbesteller en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Geschillen tussen de consument en kozijnenbesteller over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door kozijnenbesteller te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als kozijnenbesteller worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
11.3
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan kozijnenbesteller heeft voorgelegd.
11.4
Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
11.5
Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is kozijnenbesteller aan deze keuze gebonden. Wanneer kozijnenbesteller dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt kozijnenbesteller de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is kozijnenbesteller gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
11.6
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
11.7
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan kozijnenbesteller surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.